Bouke de Jong

foto_bouke_de_jongVisier Training & Coaching Website Visier Coaching 

Aanbod
•  Individuele coaching
•  Team coaching
•  Intervisie